อยากทราบไหมครับ ว่าทำไม คุณหมอถึง เรียนได้ผลการเรียน ดีเยี่ยมขนาดนี้?

คลิกที่นี่

เพื่อรับคำแนะนำ จากคุณหมอเรื่องการเรียน

 

 

 

หากท่านสนใจจะเข้าชม ผลงานวิชาการของคุณหมอ กรุณา คลิกที่นี่

ประวัติ รศ. ดร. นพ. อติวุทธ กมุทมาศ

ประวัติส่วนบุคคล

phd3

ชื่อ  :

(ไทย)                        

 รองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ นายแพทย์ อติวุทธ กมุทมาศ

(M.D., RTCOG, D.H.S., Ph.D., ACS)


(อังกฤษ)                    

Associate Professor Doctor Atiwut Kamudhamas


ความชำนาญเฉพาะด้าน   

1. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

2. การดูแลสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

3. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี

4. เพศวิทยาคลินิก และ เวชศาสตร์ทางเพศ

โทรศัทพ์มือถือ                089-7714226


E-mail address            atiwut@gmail.com

 

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-926-9999 (เบอร์กลางโรงพยาบาล), 02-9269343 (เบอร์สาขาวิชา), โทรสาร 02-926-9485

คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อติวุทธ


9/4-5 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5293418  โทรสาร 02-5294264

คลินิกเวชกรรมใกล้แพทย์


55/49 ช.ชุมชนเคหะคลองหลวง ตรงข้ามโรงแรมแมนฮัตตัน ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-9086201

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2528-2534

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พ.ศ. 2534-2535       

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


พ.ศ.2535-2538                 

วุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชวิทยา

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 


พ.ศ.2541-2542                 

ศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา


Washington University in St Louis,
St Louis, Missouri, USA


พ.ศ.2547                          

อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

 

พ.ศ. 2554

Doctor of Human Sexuality

Institute for Advanced Study of Human Sexuality,

San Francisco, California, USA

 

พ.ศ. 2556

Ph.D. in Human Sexuality

Institute for Advanced Study of Human Sexuality,

San Francisco, California, USA

รางวัลที่ได้รับจากการเรียนแพทย์

ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 การศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2531


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 การศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2532


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 การศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2533


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 รายวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2532


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 รายวิชาอายุรศาสตร์ การศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2532


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 รายวิชาจักษุวิทยา การศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2532


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 รายวิชาจิตเวชศาสตร์ การศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2532


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 รายวิชาศัลยศาสตร์ การศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2532


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 รายวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2533


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 รายวิชาศัลยศาสตร์ การศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2533


ประกาศนียบัตรการสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 รายวิชากุมารเวชศาสตร์ การศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ 2533


ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุนแพทย์/ ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2537

สมาชิกสมาคมวิชาการ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย            

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารก


สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์

American College of Sexologists, USA

ตำแหน่งทางวิชาการ

1 ธันวาคม พ.ศ.2538   อาจารย์ ระดับ 6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เมษายน พ.ศ.2543     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7

คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เมษายน พ.ศ.2546  รองศาสตราจารย์ ระดับ 8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1 เมษายน พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

phd1

Doctor of Human Sexuality

phd2

Ph.D. in Human Sexuality

phd3

The American College of Sexologist

 

 

กลับสู่หน้าหลัก